Zasady działania, które ułatwiają sporządzenie zamówień na witrynie internetowej www.otokoszulka.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

I. DEFINICJE

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego OtoKoszulka.pl;

4. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.otokoszulka.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;

5. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;

6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy OtoKoszulka.pl, a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

7. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);

8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

10. Generator- Funkcjonalność udostępniana Użytkownikom w ramach Serwisu OtoKoszulka.pl, umożliwiająca wybór i dostosowanie wzorów słownych, graficznych lub słowno- graficznych, przeznaczonych do naniesienia na Asortyment, w tym Treści przesłanych przez Użytkownika.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.otokoszulka.pl.

2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

3. Sklep internetowy OtoKoszulka.pl, działający pod adresem www.otokoszulka.pl, prowadzony jest przez „Malart” Pracownia Sitodruku Paweł Jaworski, ul. Wiśniowa 32, 05-270, Marki, NIP: 1250273981, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), prowadzonej przez Ministra właściwego do spraw gospodarki. REGON: 011258951.

4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

– zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;

– warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;

– zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.

5. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych: dostęp do internetu

6. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.

7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa OtoKoszulka.pl zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.

8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.otokoszulka.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

III. ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

1. Rejestracja w ramach Sklepu internetowego jest opcjonalna. Klient może złożyć zamówienie bez dokonania rejestracji w Sklepie, po zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacji.

Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu

Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

OtoKoszulka.pl może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

– podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

– dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,

– dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez OtoKoszulka.plza zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię OtoKoszulka.pl

2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

3. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla OtoKoszulka.pl,

korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

IV. PROCEDURA ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY

1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.otokoszulka.pl, dokonać wyboru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać m. in. opis wybranych towarów lub usług, łącznej ceny oraz wszystkich innych kosztów.

5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia.

6. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu stanowią ofertę, w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z OtoKoszulka.pl Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

Umowę traktuje się za zawartą z momentem wpływu Zamówienia Klienta do systemu informatycznego Sklepu Internetowego, pod warunkiem zgodności Zamówienia z Regulaminem. Po zawarciu umowy, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

7. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

8. Średni czas realizacji zamówienia wynosi od 2-7 dni roboczych. W okresie zwiększonej liczby zamówień (święta, cykliczne wydarzenia itp.) czas realizacji może się wydłużyć do 14 dni roboczych.

V. DOSTAWA i odbiór

1. Dostawa Towarów jest ograniczona do Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

2. Dostawa zamówionych Towarów realizowana jest za pośrednictwem:

– Poczty Polskiej

– Firmy kurierskiej

Istnieje możliwość odbioru osobistego zamówionego towaru w naszym sklepie: OtoKoszulka.pl przy ul. Wiśniowej 32, 05-270 Marki, Polska od Poniedziałku do Piątku w godzinach 8.00-18.00

Koszty dostawy wynoszą: Kurier: 20 zł, Poczta Polska: 12 zł. Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.

3. Termin realizacji dostawy wynosi:

– Kurier: 1-2 dni robocze, które liczy się od dnia zrealizowania zamówienia.
– Poczta Polska: 2-3 dni robocze, które liczy się od dnia zrealizowania zamówienia.

4. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.otokoszulka.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych zamówienia oraz Ogólnych Warunków (regulamin sprzedaży) następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej. Wcześniejsze zamówienia mogą Państwo zobaczyć w ramach konta, po zalogowaniu.

5. Zamówienia są pakowane w zabezpieczające materiały.

6. OtoKoszulka.pl zastrzega sobie możliwość zapakowania zamówienia w kolejno:
-karton
-torbę foliową
-papier przeznaczony do pakowania paczek
*Forma pakowania wybierana jest przez OtoKoszulka.pl na podstawie wielkości zamówienia.

7. Zamówienia z opcją dostawy Odbiór osobisty, zwroty oraz reklamacje, są magazynowane maksymalnie przez okres sześciu miesięcy. Po tym czasie, nieodebrane zamówienie zostaje zutylizowane. Istnieje możliwość przedłużenia tego okresu, po uiszczeniu opłaty magazynowania, w wysokości 20 zł/miesięcznie.

VI. CENY I METODY PŁATNOŚCI

1. Ceny Towarów podawane są w polskich złotych i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki), cła oraz wszelkie inne składniki.

2. Klient ma możliwość uiszczenia opłaty za zakupiony towar w naszym sklepie poprzez wybranie następujących form płatności:

-Przelew bankowy

-Płatność w systemie HotPay

Usługa płatności HotPay świadczona jest przez operatora płatności online hotpay.pl

W momencie złożenia zamówienia

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas („Malart” Pracownia Sitodruku Paweł Jaworski, Wiśniowa 32, 05-270 Marki, [email protected], Telefon: +48 532 820 070) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. W przypadku spełnienia warunków odstąpienia od umowy będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz sprzedającego, „Malart” Pracownia Sitodruku Paweł Jaworski, Wiśniowa 32, 05-270 Marki niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:

Ustawa o prawach konsumenta Dz.U.2017.0.683 t.j. – Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta

Art. 38. prawa konsumenta

– umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

– umowy, w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nieroz- łącznie połączone z innymi rzeczami

*Wzór odstąpienia od umowy jest dostępny w dolnej części regulaminu, pod częścią
opisową

VIII. REKLAMACJE DOTYCZĄCE TOWARÓW

1. OtoKoszulka.pl jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1]-556[3] Kodeksu Cywilnego.

2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres: “Malart” Pracownia Sitodruku Paweł Jaworski, ul. Wiśniowa 32, 05-270, Marki, [email protected]. OtoKoszulka.pl zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

OtoKoszulka.pl nie jest producentem Towarów. OtoKoszulka.pl nie ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru. Producent może ponosić odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.

3. OtoKoszulka.pl zastrzega:

– po złożeniu zamówienia przez klienta i zmianie statusu na “W trakcie realizacji” OtoKoszulka.pl nie ma obowiązku uwzględniania zmian w zamówieniu przekazywanych przez klienta

– kolory odzieży dostępne w ofercie sklepu OtoKoszulka.pl z przyczyn technicznych oraz operacyjnych mogą się nieznacznie różnić od rzeczywistego koloru tkaniny. Wynika to z różnić w wyświetlaniu kolorów na różnych ekranach komputerów oraz odstępstwa w kolorystyce u różnych producentów tekstyliów

– wizualizacja każdego produktu oraz nadruku zawarta na stronie internetowej www.otokoszulka.pl ma charakter przybliżony i stanowi jedynie ilustrację rzeczywistego wyglądu produktu oraz rzeczywistego wyglądu nadruku. Każda wizualizacja stanowi tylko
wskazówkę oraz ma na celu przybliżenie kientowi wygląd oraz kolor produktu/nadruku.

– możliwość zaistnienia rozbieżności pomiędzy rozmiarami w danych, ogólnie przyjętych grupach rozmiarowych dla rozmiarów uniwersalnych (XS, S, M, L, XL, XXL) oraz dla rozmiarów dziecięcych (S,M,L,XL) do 15% wymiarów w danej grupie rozmiarowej. Wynika to z rozbieżności w danych grupach rozmiarowych wśród producentów tekstyliów, z których produktów korzysta OtoKoszulka.pl.

– w ramach reklamacji rozpatrzonej pozytywnie wykonujemy produkt jeszcze raz

– dostawa odbywa się zazwyczaj w terminie trzech dni roboczych od zmiany statusu zamówienia z „Oczekujące” na „W trakcie realizacji”. OtoKoszulka zastrzega sobie, że okres ten ze względów produkcyjnych może bez wcześniejszego poinformowania Nabywcy wydłużyć się do 14 dni roboczych od otrzymania przez Nabywcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia

– na materiałach o niestabilnej strukturze chemicznej takich jak bawełna, poliester, drelich, dżersej, wiskoza, żakard itp. nie gwarantuje pełnej powtarzalności nadruków.

4. W przypadku tekstyliów klienta, klient przekazuje nam tekstylia do znakowania na własną odpowiedzialność. W przypadku błędnego nadruku, bądź uszkodzenia tekstyliów wykonujemy:

– ponowne znakowania na naszym produkcie z oferty podstawowej (t-shirt BASIC);

– ponowny nadruk na nowych tekstyliach dostarczonych przez klienta;

– zwrot pieniędzy za błędnie wykonany nadruk.

IX. REKLAMACJE W ZAKRESIE ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1. OtoKoszulka.pl podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić OtoKoszulka.pl o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.

3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres “Malart” Pracownia Sitodruku Paweł Jaworski, ul. Wiśniowa 32, 05-270, Marki, [email protected] lub przy użyciu formularza kontaktowego

4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

5. OtoKoszulka.pl zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

X. GENERATOR

Usługa Generatora umożliwia Użytkownikowi wybór i dostosowanie wzorów własnych (Treści) Użytkownika lub szablonów wzorów dostępnych w Generatorze do naniesienia na Asortyment, poprzez określenie Asortymentu, na który może być naniesiony wzór, i jego kolorów oraz poprzez wirtualne naniesienie szablonów lub Treści na dany Asortyment przy użyciu stosownych narzędzi. Użytkownik może zamówić naniesienie na wybrany przez siebie Asortyment wygenerowanego w Generatorze wzoru nadruku i dokonać zakupu tak zamówionego Towaru zgodnie z postanowieniami § 4 i § 5 Regulaminu. Użytkownik prowadzący Sklep może, po nadaniu mu nazwy, udostępnić wygenerowany wzór nadruku na danym Asortymencie w swoim Sklepie. Dodanie wzoru nadruku do Sklepu wymaga uprzedniego podania przez Użytkownika w danych Konta danych do wypłaty. Korzystając z Generatora Użytkownik wskazuje konkretny Asortyment z udostępnionego przez Usługodawcę. W karcie poszczególnego Asortymentu wskazane są dane dotyczące go, w tym producent oraz cechy gatunkowe i jakościowe. Dany Asortyment o podanych cechach gatunkowych i jakościowych może być dostarczany przez jednego lub wielu producentów. W przypadku, w którym zgodnie z podanymi na karcie Asortymentu informacjami Asortyment dostarczany jest przez wielu producentów, Usługodawca nie zapewnia Użytkownikowi wyboru określonego producenta Asortymentu. Usługodawca dochowuje należytej staranności, by Towary były jak najbardziej zbliżone do wzorów nadruków wygenerowanych w Generatorze lub prezentowanych w Serwisie OtoKoszulka.pl, w tym w Sklepach poszczególnych Użytkowników. Jednakże Usługodawca informuje, że mimo dochowania przez niego należytej staranności z uwagi na okoliczności, których Usługodawca nie może przewidzieć ani im zapobiec, zarówno wielkość, umiejscowienie jak i kolorystyka nadruków mogą ulec nieznacznej zmianie w stosunku do widoku prezentowanego na ekranie Użytkownika. Na różnice pomiędzy wzorem prezentowanym w Serwisie OtoKoszulka.pl, a gotowym Towarem wpływ mogą mieć zwłaszcza różnice w systemach odwzorowywania kolorów (nadruki na Asortyment dokonywane są w systemie CMYK), różnice pomiędzy proporcjami i rozdzielczością poszczególnych ekranów komputerowych, różnice pomiędzy obrazem płaskim, a rzeczywistym, a także różnice w ustawieniach barwnych monitorów Użytkowników. Zarejestrowany Użytkownik może tworzyć w ramach Serwisu OtoKoszulka.pl 10 (dziesięć) Generatorów, w których może z góry określić niektóre parametry generowanego wzoru nadruku. W uzasadnionych przypadkach Usługodawca, na żądanie Użytkownika zgłoszone za pomocą Serwisu OtoKoszulka.pl, może zwiększyć limit Generatorów dostępnych dla danego Użytkownika.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy OtoKoszulka.pl a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy OtoKoszulka.pl a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę OtoKoszulka.pl.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

—– KONIEC CZĘŚCI OPISOWEJ —-

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

– Adresat “Malart” Pracownia Sitodruku Paweł Jaworski, ul. Wiśniowa 32, 05-270, Marki, [email protected] , Telefon: +48 532 820 070

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

– Adres konsumenta(-ów)

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data

(*) Niepotrzebne skreślić.